Top

Waarom wat wie hoe?

 

Waarom het referentiekader voor Onderwijswaliteit?
Het referentiekader voor Onderwijskwaliteit stimuleert scholen om een eigen (kwaliteits)beleid te maken en een eigen weg uit te tekenen. Het Referentiekader voor onderwijskwaliteit is geen kwaliteitsmodel. Het bevat kwaliteitsverwachtingen die stimuleren om een eigen (kwaliteits)beleid te ontwikkelen en een eigen weg uit te stippelen. Het ondersteunt de dialoog tussen de verschillende onderwijspartners, een cruciaal element om tot ontwikkeling te komen. Scholen, centra en academies kunnen het referentiekader ook gebruiken met het oog op hun eigen ontwikkeling. Het referentiekader wil in de eerste plaats de goede praktijken en inzichten die in scholen aanwezig zijn versterken.

 

Wat staat in het referentiekader voor Onderwijskwaliteit?
Het referentiekader voor Onderwijskwaliteit beschrijft een aantal context- en inputkenmerken waarmee scholen best rekening houden bij het vormgeven van hun onderwijs. De kern van het referentiekader bestaat uit kwaliteitsverwachtingen. Ze zijn verdeeld over vier rubrieken, met name ‘resultaten en effecten’, ‘ontwikkeling van de lerenden’, ‘kwaliteitsontwikkeling’ en ‘beleid’. Iedere kwaliteitsverwachting wordt verduidelijkt in een kwaliteitsbeeld. Een kwaliteitsbeeld is beschrijvend maar ook uitnodigend geformuleerd.

 

Hoe lees je het referentiekader voor Onderwijskwaliteit?
De verschillende kwaliteitsverwachtingen staan in nauwe relatie met elkaar en grijpen op elkaar in. Het is belangrijk om het samenspel, de wisselwerking en het totaalbeeld van het referentiekader voor ogen te houden. De kwaliteitsverwachtingen zijn niet hiërarchisch geformuleerd. 

 

Hoe kreeg het referentiekader voor Onderwijskwaliteit vorm?
Het referentiekader voor Onderwijskwaliteit is gebaseerd op de waardevolle inbreng van heel wat belanghebbenden waaronder leerlingen en cursisten, ouders, leraren, directies, pedagogisch begeleiders, onderwijsinspecteurs, onderwijsdeskundigen, vakbonden … op wetenschappelijk onderzoek over kenmerken van effectieve klas- en schoolpraktijken en op praktijkgerichte literatuur. Dit referentiekader werd in co-creatie ontwikkeld. Dialoog, inspraak en studie stonden hierbij centraal. OK bronnendocument!

 

Wie maakte het referentiekader voor Onderwijskwaliteit?
Het referentiekader voor OnderwijsKwaliteit is het resultaat van samenwerking tussen Katholiek Onderwijs Vlaanderen, GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, Provinciaal Onderwijs Vlaanderen, (POV), Onderwijskoepel van Steden en Gemeenten (OVSG), Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO) en de onderwijsinspectie. Leerlingen, cursisten, ouders, schoolteams en andere betrokkenen werkten hier intensief aan mee. De opdracht ging uit van de Minister van Onderwijs.