Top

Context en input

Klik HIER om het volledige referentiekader in PDF-formaat te downloaden.

Context

Iedere school functioneert in een specifieke context die van belang is voor wat de school doet en welke keuzes ze maakt. Onder context verstaan we:

  • administratieve, structurele, bestuurlijke gegevens en historiek
  • socio-economische en andere kenmerken van het werkgebied (zoals grootstedelijk gebied, aanwezigheid kansarmoede, aanwezigheid van sociaal-culturele voorzieningen, instroom van anderstaligen, …)
  • infrastructuur
  • financiële middelen
  • regelgeving- …

 

Input

De lerende, de ouders/ thuisomgeving, het schoolteam en de bestuursleden zijn van belang voor wat de school doet en welke keuzes ze maakt. Dit is de input en omvat:

  • kenmerken van de lerenden (zoals gender, aanvangssituatie, attitudes en motivationele kenmerken, …)
  • kenmerken van de ouders en de thuisomgeving (zoals socio-economische kenmerken, thuistaal, etniciteit/immigratiestatus, ouderlijke betrokkenheid, …)
  • kenmerken van het schoolteam (zoals didactische en inhoudelijke vakkennis, verwachtingen m.b.t. de lerende, attitudes en motivationele kenmerken, doelmatigheidsbeleving, opleidingsniveau, aantal jaren onderwijservaring, …)
  • kenmerken van de bestuursleden (samenstelling van het bestuur, professionaliteit, …)- …